Obec Horné Chlebany leží medzi troma pohoriami v strednom Ponitrí v okrese Topoľčany

330 DIVISION  SLOVAK REPUBLIC (SK) - lokátor JN98CO

Azimut 360°   18°12`30"Východnej dĺžky    48°36`15"severnej šírky

Priatelia, dostali ste sa na stránku malej obce Horné Chlebany v okrese Topoľčany.

Stránka je vytvorená pre Internet Explorer 4.0 a viac a Mozilla Firefox 2.0. Rozlíšenie: 1280 x 1024.

 Kde chodia chlebianske deti do školy?

V krušovskej škole pracuje celkom 24 zamestnancov. Škola, školský klub, Materská škôlka, školská kuchyňa.

Základná škola s materskou školou sa  nachádza na ulici Cyrila a Metoda 446 v Krušovciach http://.zskrusovce.edu.sk

Od roku 2000 je „Školská rada ZDŠ Krušovce“ do ktorej sú delegovaní poslanci OcÚ Krušovce a Horné Chlebany.
Podľa vyhlášky č. 51/2000 z.z. je od roku 2000 Školská rada pri Základnej deväťročnej škole v Krušovciach, ktorú navštevujú deti z našej obce. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických zamestnancov, ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

V Rade školy je delegovaných 11 členov, z toho
pedagogickí pracovníci: Bitarovská, Doležajová, Gerhát a Haláková,
nepedagogický pracovník Cabuka Ján (školník)
a rodičia z obce Krušovce: Drábová, Horilová, Kubičková,
za časť obce Krušovce – Dolné Chlebany Kúdelová.
Za OcÚ Krušovce je delegovaná do školskej rady Hanová Alena.
Za OcÚ Horné Chlebany poslanec obce pán Mašír Ján.

Riaditeľkou ZŠ v roku 2000 je pani Emília Masná z Rajčian.

Z celkového počtu 162 žiakov navštevuje ZDŠ Krušovce 35 našich chlebianskych detí od ročníka 1. po roč. 9. Učí a vychováva ich učiteľský zbor pedagogických pracovníkov vo funkcii triednych učiteľov so zameraním
ročník 1 – 4:
1. tr. - Bitarovská Dagmara z Dolných Chlebian,
2. 2. tr. – Kajanová Helena Rajčany,
3. 3. tr. Doležajová Mária Topoľčany,
4. 4.tr. – Kopčan Ivan Norovce,
vyššie ročníky:
5. 5.tr. – Haláková Mária Topoľčany – nemecký jazyk a hudobná výchova,
6. 6.tr. – Píšťanská Andrea Topoľčany – fyzika a chémia,
7. 7.tr. Sitkey Gejza Topoľčany – Slovenský jazyk a dejepis,
8. 8.tr. – Belianská Romana Dolné Chlebany – prírodopis,
9. 9.tr. Gerhát Ladislav Krušocce – slovenský jazyk a dejepis.
10. Šmotláková Irena Krušovce vyučuje matematiku a technickú výchovu.
11. náboženskú výchovu učí veľadôstojný pán dekan Ondrej Valach Krušovce.

Školský klub detí (bývalá družina) má na starosti Davidovičová Magdaléna Solčany.
V školskom roku 2000 školský klub navštevovali 2 – 5 žiaci z našej obce.
So žiakmi a školou sa rozlúčili v miléniovom roku pani riaditeľka školy (od roku 1996 do roku 2000) Cintulová Júlia a učitelia Gálisová Vierka s Dagmarkou Rykalskou (bola triednou učiteľkou aj našich dvojčeniec!).

V roku 2003


Rok 2005

V roku 2005 je za našu obec zástupca Združenia rodičov a priateľov školy v školskej rade ZŠ Krušovce je pán starosta Ján Mašír.

V školskom roku 2004/2005 zo 14 žiakov na 4 – ročné odbory bolo prijatých 11 žiakov a na 3 – ročné odbory 3 žiaci. V šk.roku 2005/2006 z 15 žiakov bolo na 4 – ročné odbory prijatých 11 žiakov a na 3 - ročné odbory boli prijatí 3 žiaci. Jedna žiačka - integrovaná bola prijatá na 2 – ročný odbor. V šk.roku 2006/ 2007 bolo na 4 – ročné odbory prijatých 11 žiakov a na 3 – roč. odbory boli prijatí 6 žiaci. Všetci žiaci boli prijatí na tie školy, na ktoré sa hlásili.

V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, možno konštatovať, že je menší záujem žiakov o učenie, nechuť dosahovať výborné výsledky, vedia, že budú prijatí na školy, lebo počet žiakov sa znižuje a stredné školy prijímajú aj žiakov s horším priemerom, na školy prijímajú žiakov bez prijímacích pohovorov.

Tento trend ešte trvá aj v roku 2014.

V roku 2006 absolvovali aj naše chlebianske deti výlety a exkurzie.
Deti 1.roč. návštevu Kostrína, 2. - 3. a 4.roč. návštevu Banskej Štiavnice, zúčastnili sa Dňa polície v Topoľčanoch – detičky roč.1. až 4.roč., ako aj Dňa armády v Topoľčanoch. S potešením sa zúčastnili exkurzie do Topoľčian detičky 1.roč. a návštevy miestnej knižnice spolu s ročníkmi 2-3 a 4.
Ako som sa dozvedela od detičiek z našej obce, tak v 1. ročníku prospelo 20 detičiek a 2 žiaci neprospeli. V ostatných ročníkoch 2 až 4 prospeli všetci. Radostné chvíle prežívali pri aktívnom zapojení sa do zberu starého papiera, úpravy tried a okolia školy a hlavne na svojom podieľaní sa na zbierke pre Ligu proti rakovine, v rámci školy odovzdali 3 700 korún (info od pána starostu Chlebian).

V roku 2006

Vedúci zamestnanci školy:
Eva Tomanová riaditeľka školy
Emília Masná zástupkyňa riaditeľky školy
Zdenka Grmanová zástupkyňa riaditeľky školy

Kto učí naše chlebianske deti v krušovskej škole v roku 2006?
Bitarovská Dagmar 1. – 4- roč. (pochádza z Dolných Chlebian)
Doležajová Mária 1. – 4. roč.
Gogová Tatiana 1. – 4. roč.
Kajánková Helena 1. – 4. roč.
Masná Emília 1. – 4.roč.
Kopčan Ivan M – F
Haláková Mária TV – NJ
Píšťanská Andrea F – CH
Scheerová Katarína G – Eko
Belianska Romana Pr
Gašperová Mariana SJ
Tomanová Eva M – CH
Zdenka Grmanová uč. MŠ
Ingrid Mazancová uč. MŠ
Lýdia Pazallová uč. MŠ
dekan Jozef Vlasák náboženstvo.

Čo majú chlebianske deti k dispozícii v krušovskej škole?

ZŠ má počítačovú učebňu, kde sú počítače, cvičnú kuchynku, dielne, jednu triedu prerobenú na cvičenie posilňovania, ďalej 1 betónové viacúčelové ihrisko, voľná trávnatá plocha, vonkajší areál, to predstavuje parkovú oddychovú zónu. ŠJ - kuchyňa s jedálňou, MŠ – 2 triedy a 1 spálňa.

A čo akútne chýba?

Špeciálne učebne na chémiu a fyziku (tie chýbali aj v rokoch socializmu, keď boli moji synovia žiakmi a nič sa zatiaľ nezmenilo a nič sa v tomto smere nedeje!) a hlavne telocvičňa.

Aktivity detí

Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) existujú v spolupráci s ĽŠU – výtvarný krúžok, plavecký výcvik, rozmanitá krúžková činnosť v smere: Športový pre roč. 1.-4.ročník, Výtvarný, Počítačový, Mažoretky, Tvorba časopisu, Literárno – dramatický, Konverzácia v cudzom jazyku, Klavír, Varenie. Okrem toho nácvik kultúrnych programov pre dôchodcov, Vianočný program, Karneval, Deň detí, Deň matiek, Stavanie mája.
Existuje spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c) vo forme : spolupráca s Obecným úradom Krušovce, spolupráca s ĽŠU Topoľčany, spolupráca s plavárňou Topoľčany, spolupráca so Združením rodičov Krušovce.
Aké sú vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú?
Je poskytovanie konzultačnej a poradenskej služby rodičom, Dni otvorených dverí, Spolupráca s rodičmi pri organizovaní podujatí a akcií pre deti, Pomoc rodičov pri údržbe a odborných opravách školy.

Aktivity, ktoré sa uskutočnili a ktorých sa zúčastnili aj naše chlebianske deti v priebehu školského roka 2006/2007
Kultúrno - spoločenské akcie a súťaže majú deti obzvlášť v obľube, ako napríklad.: súťaž o najkrajšiu triedu, o najkrajšie vyzdobený medovník, o najkrajšie vyzdobenú kraslicu, tvorbu rozhlasových relácií, filmové popoludnia, internetová kaviareň, vianočný program, detský karneval, stavanie mája, Deň matiek, Deň detí, výstavy – vianočná a veľkonočná, Svetový deň výživy, Svetový deň mlieka, Svetový deň bez fajčenia, Deň narcisov, ochutnávky nátierok a čajov, výsadba okrasných kríkov v areáli školy. Ako vidíte, aktivít je naozaj dostatok ako aj možností na zdokonaľovanie sa v rôznych kultúrno-spoločenských smeroch.

Okrem už uvedených aktivít majú detičky priestor aj na športové vyžitie, hoci nemajú žiadnu telocvičňu, vykompenzovávajú to pedagógovia v športových podujatiach ako napríklad: Krušovská tisícka – športovo - branná súťaž, Cezpoľný beh – majstrovstvá okresu Topoľčany, Dni športu – Beh Teryho Foxa, Malý futbal starší a mladší žiaci, Vybíjaná – tento rok to boli dievčatá zo 6.a 7.roč., a napokon Športová olympiáda materských škôl. Okrem uvedených aktivít, tento rok sa krušovska škola stala organizátorom Majstrovstiev kraja v Cezpoľnom behu, ktorý sa konal v krušovskom parku pri škole.

Čo myslíte, koľko asi stojí prevádzkovanie takejto jednej školy na dedine? Skúste odhadnúť! Určite to je viac ako milión korún za rok! Čiže 1,5 milióna. Ku tomu treba prirátať financie na tzv.rozvojové projekty.Odkazy na moje weby
  
Seniorka: http://seniorka.wz.sk
   Milujem pani P...: 
http://eufrosyne.wz.cz 
   Svet bábik a tvorcovia-priatelia z netu:
http://svetbabik.czweb.org 
  Svadba - starejší - Wedding - Chlebany:
http://svadbask.unas.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://vianocechristmas.czweb.org 
     Prežila svoju smrť - Glória Polo:
http://gloriapolo.czweb.org 
  Milujem pani s veľkým P...: http://www.cezmina.szm.com
   Veľká noc v kresťanských zvykoch:
http://velkanoc.ic.cz 
  Vianoce - história, zvyky:
http://www.vianocesk.wz.cz
   Obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz 
   Moje CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz 
  
  Kelti-Jánska noc v histórii: http://cbjanskanoc.ic.cz
    
Ľudový básnik Michal: http://michalkrpelan.wz.cz 
  
Múdra ako rádio: http://mudraakoradio.euweb.cz 
  
 Cezmín - ker aj ako môj alias: http://cezmin.wz.cz 
  
 Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
   Cintorín - Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to 
   Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz 
   Jedovaté bylinky:
http://bylinky.czweb.org 
   Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  
 Cezmín: http://cezmin.czweb.org 
   
Príroda: http://agika.szm.com 
   
Stránky, ktoré som urobila zdarma iným
  
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
   Ranná Sedmička:
http://rannisedmicka.ic.cz 
  
 Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz 
   Bulldog english:
http://buldog.czweb.org
  
 Dieťa, jeho práva: http://dieta.czweb.org
  Senior Baťo:
http://dano17.wz.sk
  
Späť | Dopredu


[ Späť | Dopredu ]

by Cezmín Slovakia 1999 http://cezmin.wz.cz